تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

maxresdefault (1)

طراحی تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

طراحی تاسیسات الکتریکی و مکانیکی هر کدام متری 8 هزار تومان
توضیحات: بعد از تایید نقشه های فاز یک معماری، مهندس تاسیسات کلیه محاسبات مربوط به تاسیسات الکتریکی و مکانیکی را انجام و اطلاعات را به صورت نقشه های دوبعدی به صورت فایل اتوکد در اختیار مالک قرار می دهد.