سازه و محاسبات

سازه و محاسبات:
طراحی سازه و محاسبات متری 8 هزار تومان
توضیحات: بعد از تایید نقشه های فاز یک معماری، مهندس سازه ستون گذاری، تیر ریزی، محاسبات و … موارد مربوط به سازه را به صورت فایل های اتوکد ارائه می نماید.