ویری اسکچاپ

نام دوره :ویری-اسکچاپ
طول دوره: 15 ساعت، 5 جلسه 3 ساعته
تکنیک: رندر
مدرس: شاهین خالدی
هزینه: یک میلیون و پانصد هزار تومان
توضیحات: آشنایی با تنظیمات ویری، آشنایی با نحوه تنظیمات متریال، نورپردازی، نحوه رندر گرفتن در روز و شب، و …

 

 

ویری-اسکچاپ ویری-اسکچاپ ویری-اسکچاپ ویری-اسکچاپ ویری-اسکچاپ ویری-اسکچاپ ویری-اسکچاپ ویری-اسکچاپ اسکچاپ ویری-اسکچاپ ویری-اسکچاپ ویری-اسکچاپ ویری-اسکچاپ ویری-اسکچاپ

هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز  هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز هنرسبز  هنرسبز